REACH

Gore REACH Information

Firma Gore poważnie traktuje swojv reputację lidera i nieustannie wprowadza na rynek nowe produkty i lepsze rozwiązania. Zażka dym produktem i zastosowaniem stoi zaangażowanie w dostarczanie niezawodnych produktów o najwyższych parametrach. Jako firma stawiająca na ścisłe podstawy naukowe, popieramy cele europejskiego rozporządzenia REACH ( Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals), którego celem jest "podwyższanie poziomu ochrony zdrowia człowieka i środowiska naturalnego przy jednoczesnym wsparciu konkurencyjności i innowacyjności.

Z przyjemnością informujemy, że firma Gore zakończyła etap rejestracji wstępnej zgodnie z rozporządzeniem REACH. Otrzymaliśmy także pisemne zapewnienia od naszych głównych dostawców dotyczące ich statusu rejestracji wstępnej. Jesteśmy pewni, że system REACH nie zakłóci w znaczący sposób naszego łańcucha dostaw i nie wpłynie na naszą zdolność do wytwarzania i dostarczania wysokiej jakości produktów.

Informacje dla klientów
Firma Gore zakończyła etap rejestracji wstępnej w ramach rozporządzenia REACH.

  • Nasi główni dostawcy w Europie potwierdzili na piśmie zakończenie przez nich lub przez ich dostawców etapu rejestracji wstępnej.
  • W niektórych przypadkach otrzymaliśmy potwierdzenie zwolnienia z obowiązku rejestracji zgodnie z Załacznikiem IV / V.
  • Tam, gdzie było to konieczne, dokomaliśmy rejestracji wstępnej importowanych przez nas substancji.

Jesteśmy świadomi naszych zobowiązań zgodnie z artyku em 33 rozporządezenia REACH dotyczącego przekazywania odbiorcom wyrobów posiadanych przez nas imformacji na temat substancji znajdujących się na liście kandydackiej i obecnych w naszych produktach w stężeniu powyżej 0,1 % wag.

Informacje dla dostawców
Zachęcamy naszych dostawców do współdziałania z firmą Gore w celu włączenia zastosowań substancji wykorzystywanych przez firmę jako zastosowań zidentyfikowanych w procesie rejestracji naszych dostawców. Dostęp do szczegółowych informacji na temat systemu REACH umożliwia nawigator REACH na stronie Europejskiej Agencji Chemikaliów:
http://guidance.echa.europa.eu/navigator_en.htm


Odnośniki do władz zewnętrznych

Komisja Europejska
http://ec.europa.eu/enterprise/reach/index_en.htm

Oficjalny portal Dyrekcji Generalnej ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu Europejska Agencja Chemikaliów
http://ec.europa.eu/echa/
Strona internetowa Europejska Agencja Chemikaliów ECHA stanowi główny punkt wyjścia do poszukiwania informacji o systemie REACH.

Europejskiej Agencji Chemikaliów - nawigator po rozporządzeniu REACH
http://guidance.echa.europa.eu/navigator_en.htm
Nawigator ma na celu ułatwianie przedsiębiorstwom określania spoczywających na nich obowiązków w ramach systemu REACH oraz znalezienia wytycznych dotyczących sposobów realizowania tych zobowiązań.

Europejskiej Agencji Chemikaliów - FAQ
http://echa.europa.eu/reach/faq_en.asp
Często zadawane pytania dotyczą rozporządzenia REACH, wytycznych rozporządzenia oraz agencji ECHA. Zebrane zostały na podstawie pytań nadsyłanych do ECHA oraz krajowych centrów informacyjnych w krajach członkowskich UE.

CEFIC i REACH
http://www.cefic.org/Templates/shwStory.asp?NID=494&HID=494
Europejska Rada ds. Przemysłu Chemicznego (CEFIC) dąży do udanego wdrożenia systemu REACH i aktywnie wspiera przedsiębiorstwa w spełnianiu wymogów określonych w rozporządzeniu REACH.

 

Kontakt z nami ...